ദൈവം സകല മതവ്യവസ്‌തകൾക്കും അതീതൻ

നമ്മുടെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഗണിത ഗുണങ്ങളും മാനങ്ങളും അടുത്തുചെല്ലാൻ പോലും കഴിയാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ ഒതുക്കുവാനോ സൃഷ്ട്ടാവ് എന്ന പദം കൊണ്ടുപോലും ഉൾക്കൊള്ളാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയാത്ത സർവ്വ പ്രപഞ്ചത്തിനും കാരണവും അനാദിയായി നിലനിൽക്കുന്ന സൃഷ്ടിയോ നാശമോ ഇല്ലാത്ത നിത്യമായ വെളിച്ചം എന്ന സത്യത്തെ ആ വെളിച്ചത്തെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കമായവർ കണ്ടെത്തി നിത്യമായ ആ വെളിച്ചത്തെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നു വിളിച്ചു. അകളങ്ക ഹൃദയത്തോടെ തന്നെ അന്വേഷിക്കാത്തവരാരും തന്നെ കണ്ടെത്തിയില്ല കളങ്കവും ആശുദ്ധവുമായ സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടെ അന്വേഷിച്ചവർ ഇരുട്ടിനെ കണ്ടെത്തി ഇരുട്ടിന്റെ ഉപാസകരായി തീർന്നു അവർ മതങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കി മാനുഷിക അഭിപ്രായങ്ങളും ഭൗതീക മാനങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ ഏല്ലാ വിധ അഴുക്കിലും സകലരെയും ഒതുക്കി. മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ ഒതുങ്ങുന്നവർ ആരും ദൈവം എന്ന പരമമായ സത്യത്തെ ഒരിക്കലും കണ്ടെത്തുകയില്ല കണ്ടെത്തിയിട്ടുമില്ല കൂരിരുട്ടിൽ മുത്ത് തപ്പുന്നതുപോലെ ആ കൂരിരുട്ട് അവരെ അന്ധരും വെളിച്ചത്തെ വെറുക്കുന്നവരും ആക്കി അവരുടെ ഇടയിൽ എല്ലാവിധ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും തീർത്തുകൊണ്ടു ഇരുട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആക്കിത്തീർത്തു. മതം ഒരുവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ദൈവം എന്ന സത്യത്തിലേക്കല്ല വയലിൽ നിന്നു തീയിലിട്ടു ചുട്ടുകളയുവാനായി കെട്ടുകളാക്കി തിരിക്കുന്ന കളകൾക്കു അതു സമം. മതം സകലതിനെയും വലിച്ച് ഉള്ളിലൊതുക്കുമ്പോൾ ദൈവം സകലതിനെയും പുറത്തെ മെച്ചലിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. ഇനി ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവം ആർക്കും വെളിപ്പെടാത്തവനായി നിലനിന്നാൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ആ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തും
   “ദൈവം മനുഷ്യന് തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ഭൗതീകതക്ക് അതീതമായി ഒന്നുണ്ടെന്നും കാണുന്നതല്ല കാണാത്തതാണ് നിത്യമായതു എന്നും മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ അറിയും?
If God does not reveal Himself to man, how can man know that there is anything beyond this materiality and that what is not seen is eternal?”
മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുതയെക്കുറിച്ചു അറിയണമെങ്കിൽ ആ വസ്തുത അവന്റെ ബുദ്ധിയിൽ അതു information ആയിട്ടെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ ദൈവവും പരിമിതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി മനുഷ്യനോട് ഇടപെട്ടെ മതിയാവൂ ആ പരിമിതീകരിക്കപ്പെടലാണ് വചനം മനുഷ്യൻ പരിമിതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായത് മുതലേ വചനമായ ദൈവം അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു ആ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം അവനിൽ നിന്നു നഷ്ടമായിട്ടും വചനം അവനോടു നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു അതു തിരികെ അവന്റെ പഴയ ഘടനയിൽ അവൻ എത്തിച്ചേരുന്നതിനു വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്നത് തന്നെ. വെളിച്ചത്തിന്റെ അഭാവമാണ് ഇരുട്ട് ഇരുട്ടിന്റെ കണികകൾക്ക്(Charge ഇല്ലാത്ത കണിക) നേരിട്ട് വെളിച്ചമായി തീരാൻ കഴിയില്ല വെളിച്ചം സ്വീകരിച്ചല്ലാതെ. ഇരുട്ട് നിത്യമായത് തന്നെ വെളിച്ചത്തെ സ്വീകരിച്ചല്ലാതെ ഇരുട്ട് നീങ്ങിപ്പോവുകയില്ല. ഇരുട്ടെന്നത് അജ്ഞതയും അവിശ്വാസം എന്നത് കൂരിരുട്ടും വെളിച്ചമെന്നത് തെളിവും തന്നെ ഈ കാണുന്ന സകല ഭൗതീകതയിലും മാനുഷിക ചിന്തകളിലും സകലതിനെയും ഒതുക്കുന്നതാണ് ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവർത്തി, നിത്യവും കാണാത്തതും ഭൗതീകതക്ക് അതീതവുമായ നിത്യതയിലേക്ക് അനന്തമില്ലാതെ നയിക്കുന്നതാണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സകല മതങ്ങളും ഭൗതീക മാനങ്ങളിലും ഈ ലോകത്തിന്റെ ക്രമമനുസ്സരിച്ചുള്ള സകല ചിന്തകളിലും ഒതുക്കുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവർത്തിയാണെന്നു സ്പഷ്ടം. എന്നാൽ ചിലർ അവരുടെ അപൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുകൊണ്ടു
അപൂർണ്ണമായത് കണ്ടെത്തി അപൂർണ്ണമായത് എഴുതി വെച്ചു മനുഷ്യർ ആ അപൂർണ്ണതയിൽ ഒതുങ്ങി പൂർണ്ണതയെ കണ്ടെത്തിയില്ല ഇത് അപൂർണ്ണമായത് എന്നു പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല പൂർണ്ണതയെന്തെന്നു ആരും അന്വേഷിച്ചുമില്ല ദൈവം വചനമാണെന്നു അവർ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ആ വചനം അവരെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിച്ചില്ല. അപൂർണ്ണതയിലേക്ക് വന്ന മനുഷ്യർ പൂർണ്ണത എന്തെന്ന് അറിയുന്നതിന് പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നു ഒരുവൻ വന്നു സകലത്തിനും കാരണവും അടിസ്ഥാനവുമായ ദൈവമായ ആ വചനം ശരീരമായി തീർന്നു അവനേയും മനുഷ്യർ മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ ഒതുക്കി അവൻ സത്യത്തിനു സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിനു തന്നെ വന്നു മനുഷ്യർ അവനെ വ്യാജത്തിൽ അടച്ചുകളഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ വ്യാജത്തിൽ ഒതുങ്ങിയില്ല അവന്റെ ശരീരത്തെ മണ്ണിനു പിടിച്ചു വെക്കാവാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ സത്യത്തിനു സാക്ഷി നിൽക്കുന്നതിനു വന്നതുകൊണ്ട് സത്യം അന്വേഷിക്കുന്നവർ അവനെ കണ്ടെത്തി അവർ അവനെക്കുറിച്ചു
വചനം ശരീരമായി തീർന്നു, കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു. ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ്സ് പിതാവിൽ നിന്നു വന്ന ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു.
എന്നു പറഞ്ഞു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ പൂർണ്ണത കണ്ടെത്തുകയും പൂർണ്ണതയിൽ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തു വേദാന്ത ദർശനം പഠിപ്പിച്ച “പൂർണ്ണാൽ പൂർണ്ണമിതം” എന്ന വചനം ശരീരമായി തീർന്ന വചനത്തെ  കണ്ടെത്തിയവരിലൂടെ നിവൃത്തി വന്നു. അവർ മതം കെട്ടിപ്പൊക്കുകയോ മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിലോ ഇരുന്നവരല്ല അവയെ അതി ജീവിച്ചവർ, അവർ സമൂഹമായി കൂടി വന്നിരുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവർ ഒരു സമൂഹമായി കൂടി വന്നില്ല ലോകത്തിന്റെ വിളക്കും ഭൂമിയുടെ ഉപ്പുമായി അവർ പൂർണതയെക്കുറിച്ചു സംസ്സാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഭൗമീകരല്ലാത്തതുകൊണ്ടു ലോകം അവരെ ഇന്നുവരെയും പകച്ചുമിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ കൊണ്ടൊതുക്കിയ സകല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒരു അപൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ചു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് എന്നാൽ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും വന്ന സമ്പൂർണ്ണതയായ ഒരുവൻ അവൻ പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ചു ഇന്നുവരെയും സംസ്സാരിച്ചിരിക്കുന്നു സത്യമായി തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെയും അതേ പൂർണ്ണതയാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു അവന്റെ പ്രാർഥന
“ഇപ്പോൾ പിതാവേ, ലോകം ഉണ്ടാകുംമുമ്പെ എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എന്നെ നിന്നോടുകൂടെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണമേ.
നീ എനിക്ക് തന്ന വചനം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു; അവർ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു സത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞും നീ എന്നെ അയച്ചു എന്നു വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നു.
ഇനി ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല; ഇവരോ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു. പരിശുദ്ധപിതാവേ, അവർ നമ്മെപ്പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളേണമേ.”
ആ സമ്പൂർണ്ണത ക്രിസ്തു തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു നായകന്മാരും ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും ആയി തീരണം എന്നു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാറില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തു തന്നെ അനുഗമിച്ചവരോട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തതിലും വലുത് ചെയ്യും എന്നാണ് അവരോടു പറഞ്ഞതു മതത്തിന്റെ കെട്ടിൽ മനുഷ്യൻ ഒതുക്കിക്കളഞ്ഞ സകല ഗ്രന്ഥങ്ങളും കാത്തിരുന്ന ആ സമ്പൂർണ്ണത ക്രിസ്തു തന്നെ. എല്ലാ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ശരീരം പഞ്ച ഭൂതങ്ങളിൽ ലയിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതു അങ്ങനെ എങ്കിൽ മനുഷ്യന് എന്താണ് പ്രസക്തി. ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് സകലതും അനിന്യമായി തീരും
സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പെടുത്തുവാനും കഴിയുന്ന തന്റെ വ്യാപാരശക്തികൊണ്ട്, നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ, തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോടനുരൂപമായി അവൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും.
ഈ നശ്വരമായത് അനശ്വരമായതിനെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കേണ്ടതല്ലയോ. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ “മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും.
ഇങ്ങനെ അമർത്യമായി തീരുന്നതിനുള്ള ഘടന നമ്മിൽ ഉണ്ട് എന്ന് biophotonics എന്ന ശാസ്ത്രമേഖല കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ അമർത്യതയിൽ നിന്നു വന്നു മർത്യമായി തീർന്നു എന്നു ക്രിസ്തുവും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
അതുകൊണ്ടു ക്രിസ്തുവാകുന്ന ആ അമർത്യതയിലേക്കു നോക്കുന്നവർ അമർത്യരായി തീരുന്നു. മനുഷ്യരുടെ വെറും സങ്കൽപ്പങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളുമാകുന്ന മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ ഒതുങ്ങാതെ സത്യം അന്വേഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു നല്ല മനസ്സു രൂപപ്പെടുത്തുവിൻ. ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും തന്നെ അനുഗമിച്ചവരോട് നാലു ചുവരുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി കൂടാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വിളക്ക് കത്തിച്ചു പറയിൻ കീഴിലല്ല തണ്ടിന്മേലത്രേ വെക്കുന്നത് എന്നാണ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചത്, ക്രിസ്തു ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരെ അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ അടക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സത്യം അംഗീകരിക്കുന്നവരെ വേർതിരിച്ചു അവരെ പഠിപ്പിച്ചു ക്രിസ്തുവാകുന്ന അതേ വെളിച്ചമാക്കി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതല്ലാതെ അവരെ വലിയ സമൂഹമാക്കി തീർത്തില്ല വാസ്തവമായും തന്നെ അറിഞ്ഞവരും അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. ക്രിസ്തു എന്ന സത്യത്തെ മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ ഒതുക്കിയവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ട്ടം ആർക്കു ലഭിക്കുന്നതിനെക്കാളും അതി കഠിനമായ ശിക്ഷ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു. വാസ്തവമായുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനു വിരുദ്ധമായി വെറും നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന വ്യാജവിശ്വാസ സമൂഹമായ സകലർക്കും തന്നെ. ആ ഭാവി എന്തെന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർവ്വിൽ ചാരിയ തന്റെ പ്രീയ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ ആത്മ വിവശനായി കണ്ടു എഴുതിയത്:
“അവളുടെ പാപം സ്വർഗ്ഗത്തോളം കൂമ്പാരമായിരിക്കുന്നു; അവളുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ദൈവം ഓർത്തിട്ടുമുണ്ട്. അവൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ അവൾക്കും പകരം ചെയ്‌വിൻ; അവളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കു തക്കവണ്ണം അവൾക്ക് ഇരട്ടിയിരട്ടിയായി പകരം കൊടുക്കുവിൻ; അവൾ നിറച്ചു തന്ന പാനപാത്രത്തിൽ തന്നെ അവൾക്ക് ഇരട്ടി നിറച്ചു കൊടുക്കുവിൻ; അവൾ എത്രത്തോളം തന്നെത്താൻ പുകഴ്ത്തി മോഹപരവശയായി ജീവിച്ചുവോ, അത്രത്തോളം പീഢയും ദുഃഖവും അവൾക്ക് കൊടുക്കുവിൻ. രാജ്ഞിയായി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ വിധവയല്ല; ഞാൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖം കാണുകയില്ല എന്നു അവൾ ഹൃദയംകൊണ്ട് പറയുന്നു. അവളോട് കൂടെ വേശ്യാസംഗം ചെയ്ത് മോഹപരവശരായിരുന്ന ഭൂരാജാക്കന്മാർ അവളുടെ ദഹനത്തിന്റെ പുക കണ്ട് അവളെച്ചൊല്ലി മുറയിടുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്യും. വീണ വായിക്കുന്നവരുടെയും, സംഗീതക്കാരുടെയും, കുഴലൂത്തുകാരുടെയും, കാഹളക്കാരുടെയും സ്വരം നിന്നിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കേൾക്കുകയില്ല; ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കൗശലപ്പണിക്കാരും നിന്നിൽ ഇനി കാണുകയില്ല; തിരികല്ലിന്റെ ഒച്ച ഒരിക്കലും നിന്നിൽ കേൾക്കുകയുമില്ല.
പ്രവാചകന്മാരുടെയും വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ഭൂമിയിൽവെച്ചു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും രക്തം അവളിൽ അല്ലോ കണ്ടത്”
അതുകൊണ്ടു ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തിപ്പെടുക സത്യം എന്നു നിരൂപിച്ചു അസത്യത്തെ പിന്തുടരുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ നാഥനായ കർത്താവ് പറയുന്നു
“എന്റെ ജനമായുള്ളോരേ, അവളുടെ പാപങ്ങളിൽ കൂട്ടാളികളാകാതെയും അവളുടെ ബാധകളിൽ ഓഹരിക്കാരാകാതെയുമിരിപ്പാൻ അവളെ വിട്ടു പോരുവിൻ”

ഈ സമ്പൂർണ്ണതയെ കണ്ടവനും ആ സമ്പൂർണ്ണതയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നവനുമായ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യമാരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവരോടു പറഞ്ഞതെന്തന്നാൽ “യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും; അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും; മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു തുറക്കും “
യാചിക്കുന്നവന് കിട്ടുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുന്ന ഏവനും തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നും നാം കണ്ടെത്തില്ല എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ആശയമായി നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉള്ളതു തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് സത്യം എന്നാൽ എന്ത് എന്നു അന്വേഷിച്ചാൽ നാം ആ പരമമായ സത്യത്തെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് അപ്രാപ്യമായത് സകലതും തന്റെ ഹിതപ്രകാരം നൽകാൻ കഴിയുന്നവന്റെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിക്കുക അന്വേഷിക്കുക

Published by Nithin Smith

Researcher and blogger at DL-Theological research organization

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: